แนะนำสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจาก การฝึกปฏิบัติโดยใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพในสถานการณ์จริงที่พัฒนาผู้เรียนให้นำความรู้ไป บูรณาการกับการทำงานในอนาคตได้เพื่อให้บัณฑิตสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษและองค์ความรู้ในการ ประกอบอาชีพ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม

:: วัตถุประสงค์ ::

  1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีจิตสาธารณะในการนำความรู้ด้าน ภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม
  2. มีความรู้ ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตาม หลักไวยากรณ์และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้อย่างบรรลุ วัตถุประสงค์
  3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันและวรรณคดีที่ประพันธ์หรือแปลเป็น ภาษาอังกฤษ การแปลข้อความและตัวบทประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็น ภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจนการแปลตัวบทที่ใช้ค าศัพท์ เฉพาะด้าน รวมถึงมีความสามารถคิดและวิเคราะห์ โครงสร้างและเนื้อหาภาษาอังกฤษ รวมทั้งแยกแยะประเภทของข้อมูลภาษาอังกฤษที่น าเสนอผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทต่าง ๆ
  4. มีความสามารถในการประมวลทักษะและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษมาใช้ในการ ท างานของตนเองและการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้นำ เข้าใจ บทบาทของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายใน สถานที่ทำงานและสังคม
  5. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะและความรู้ทาง ภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูลและองค์ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในมวลมนุษยชาตในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยี