แนะนำสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2517 เมื่อกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยพายัพโดยใช้ ชื่อว่า “สาขาวิชาภาษาอังกฤษ” รับผิดชอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเฉพาะสำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จนกระทั่งในปีการศึกษา 2538 ได้รับการอนุมัติให้เป็น “ภาควิชา” ในปีการศึกษา 2549 สภามหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยน โครงสร้างองค์กรจึงกลับมาใช้ชื่อ “สาขาวิชาภาษาอังกฤษ” ดังเดิม

:: วัตถุประสงค์ ::

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ทักษะและองค์ความรู้ในการทำงานสายงานต่างๆเป็น ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษา อังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ
  3. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมทั้งรู้จักให้ความ ร่วมมือในการบริการชุมชนและสังคมทางด้านภาษาและวัฒนธรรม

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในมวลมนุษยชาตในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยี