หลักสูตร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะศิลปศาสตร์ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างผู้เรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและแสวงหาความรู้ เพื่อให้พันธกิจของมหาวิทยาลัยสำเร็จลุล่วงด้วยดี

At payap, the English Department offers avariety of opportunities for students :

  • Foreign languages on campus : Korean, Japanese and Chinese
  • Credits earned from minor courses studied abroad : Chinese or Korean
  • Scholarships to study abroad
  • Exchange student program
ศูนย์รับนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร